Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006

Skrivelse 2006/07:125

Regeringens skrivelse 2006/07:125

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna

Skr.

arvsfonden under budgetåret 2006

2006/07:125

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2007

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2006. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Slutligen anges sådana områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.

1

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-06-21 Hänvisning: 2007-06-21 Bordläggning: 2007-06-21