Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007

Skrivelse 2007/08:125

Regeringens skrivelse 2007/08:125

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna

Skr.

arvsfonden under budgetåret 2007

2007/08:125

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2008

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2007. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Slutligen anges sådana områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2008-06-10 Bordläggning: 2008-06-10 Hänvisning: 2008-06-11 Motionstid slutar: 2008-09-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.