Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Skrivelse 2019/20:48

Regeringens skrivelse 2019/20:48

Riksrevisionens rapport om

Skr.

diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

2019/20:48

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 november 2019

Stefan Löfven

Åsa Lindhagen (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnaderna mellan könen (RiR 2019:16).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse om att det kan finnas behov av ökad kunskap om hur löneskillnader mellan kvinnor och män skiljer sig åt mellan olika branscher och arbetsgivare av olika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Bordlagd: 2019-11-19 Hänvisad: 2019-11-20 Motionstid slutar: 2019-12-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.