Riksrevisionens rapport om effektivitet i och uppfyllelse av målen för SBAB

Skrivelse 2012/13:119

Regeringens skrivelse 2012/13:119

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? (RiR 2012:19).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende SBAB Bank AB:s ekonomiska mål och bolagets utdelningsprincip och har redan vidtagit åtgärder på detta område. Regeringen instämmer emellertid inte i Riksrevisionens bedömning av bolagets roll på bolånemarknaden.

Regeringen anser med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.

1

2

Riksrevisionen har i sin rapport
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-05 Bordläggning: 2013-04-08 Hänvisning: 2013-04-09 Motionstid slutar: 2013-04-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.