Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

Skrivelse 2017/18:255

Regeringens skrivelse 2017/18:255

Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Skr.

2017/18:255

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 maj 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt? redovisat sin granskning av ändamålsenligheten i vissa delar av arbetet med den finansiella stabiliteten och makrotillsynen. Granskningen avser åren
2007–2017
och berör såväl regeringens som Finansinspektionens arbete.

Regeringen instämmer i flera av Riksrevisionens iakttagelser. Politikområdet makrotillsyn är under uppbyggnad. Det har skett flera förändringar i regelverket och terminologin sedan 2014. Dessa förändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-05-15 Bordlagd: 2018-05-15 Hänvisad: 2018-05-16 Motionstid slutar: 2018-10-01