Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016

Skrivelse 2015/16:179

Regeringens skrivelse 2015/16:179

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

redovisning i budgetpropositionen för 2016

2015/16:179

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i budgetpropositionen för 2016 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2016:1).

Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-22 Hänvisad: 2016-06-27 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.