Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

Skrivelse 2018/19:25

Regeringens skrivelse 2018/19:25

Riksrevisionens rapport om skyddet av

Skr.

värdefull skog

2018/19:25

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2018

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Miljö- och energidepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Skyddet av värdefull skog (RiR 2018:17).

Regeringen instämmer i den övergripande iakttagelsen att statens samlade insatser för skydd av värdefull skog kan förbättras och bli mer kostnadseffektiva. Formellt skydd och frivilliga avsättningar av värdefulla skogsområden är viktiga instrument för att nå de miljökvalitetsmål och det friluftslivsmål som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-11 Bordlagd: 2018-12-11 Hänvisad: 2018-12-12 Motionstid slutar: 2019-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.