Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017

Skrivelse 2017/18:104

Regeringens skrivelse 2017/18:104

Utvärdering av statens upplåning och

Skr.

skuldförvaltning
2013–2017

2017/18:104

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden
2013–2017.
Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken, att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-24 Bordlagd: 2018-04-24 Hänvisad: 2018-04-25 Motionstid slutar: 2018-05-09