Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 2007/08:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Regeringens skrivelse 2007/08:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skr.

2007/08:102

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2008

Maud Olofsson

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisningen av den ekonomiska utvecklingen innefattar i huvudsak utvecklingen av kommunsektorns andel i samhällsekonomin, resultat- utvecklingen för kommuner och landsting, sysselsättningsutvecklingen samt utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2008-04-15 Bordläggning: 2008-04-16 Hänvisning: 2008-04-17 Motionstid slutar: 2008-05-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.