Vissa kulturmiljöfrågor

Skrivelse 2009/10:74

Regeringens skrivelse 2009/10:74

Vissa kulturmiljöfrågor

Skr.

2009/10:74

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 december 2009

Maud Olofsson

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

De norrländska kyrkstäderna utgör en värdefull del av vårt kulturarv och det är därför angeläget att de skyddas och bevaras för framtiden. I skrivelsen görs dock bedömningen att det inte finns skäl att införa ett särskilt skydd för kyrkstäderna. För att skapa ytterligare förutsättningar för att värna kyrkstadstraditionen samt för en varaktig förvaltning av kyrkstäderna bör Riksantikvarieämbetet ges i uppdrag att genomföra en särskild satsning på information och kunskap om kyrkstäderna.

I skrivelsen görs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-12-15 Bordläggning: 2009-12-15 Hänvisning: 2009-12-16 Motionstid slutar: 2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.