1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M.

FÖRSLAG

TILL

FÖRORDNING ANGÅENDE

FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD

ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE

FÖRFATTNINGAR

TRYCKT HOS

t*. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U.

III

INNEHÅLL.

Sid.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet......... v

Förslag till

1) förordning angående fastighetsregister för stad........................... 1

2) kungörelse rörande ändring av vissa bestämmelser i förordningen

den 13 juni 1908 angående jordregister.................................... 78

3) lag med vissa bestämmelser angående fastighetsregister............... 96

4) lag angående ändrad lydelse av § 80 i förordningen den 21 mars

1862 om kommunalstyrelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida