BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M.

EXEMPEL

TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE

AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD

TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET

ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL

BESTÄMMELSER I ÄMNET

TRYCKT HOS

P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1915.

INNEHALL

Fastighetsregister för Gustavshamns stad (i utdrag):

Tomtbok (formulär 1)................................................................................................... 2

Stadsägobok (formulär 2) ............................................................................................. 32

Tomtbildningslängd (bihang A; formulär 3)..................................................................... 72

Register
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida