BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M.

SAMMANDRAG

AV

INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS

FÖRSLAG

RÖRANDE

FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD

M. M.

TRYCKT HOS

P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914

INNEHÅLL.

Sid.

Myndigheter, som avgivit utlåtande .............................................................................. 1

Remissen till överintendentsämbetet, lantmäteristyrelsen och tekniska högskolan ..................... 5

Vad kammarkollegium och Konungens befallningshavande hade att vid remissens besvarande

särskilt uppmärksamma .................................................................................... 5

Remissens behandling i svenska stadsförbundet och svenska kommunaltekniska föreningen ......
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida