K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE: III

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE: III

HANDELSKAMRARNA

STOCKHOLM

KUNQL. BOKTRYCKERIET. I*. A. NORSTEDT il 8ÖNKR

1914

[141044]

Till KONUNGEN.

Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl.

Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma

med utlåtande och förslag rörande förändrad organisation av kom
-

2

merskollegiet och reglering av löneförhållandena vid nämnda ämbetsverk

m. m.

Denna kommitté, kommerskollegiikommittén, som redan tidigare gemensamt

med de genom nådigt beslut den 11 december 1908 utsedda departementalkommitterade

i särskilda betänkanden av den 18 november 1911 och

den 5 juli 1913 avgivit förslag dels angående inrättande av ett centralt förvaltningsorgan

för sociala ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida