komiterade för Sverige, Norge och Danmark

Statens offentliga utredningar 1894:1

F örslau*

r :

utarbetadt af

komiterade för Sverige, Norge och Danmark.

STOCKHOLM.

ISAAO MAItCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG.

1891.

Till Konungen!

Sedan den svensk-norsk-danska komité, hvilken haft isig uppdraget, att

uppgöra förslag 1 ill eu såvidt möjligt likartad lagstiftning för Sverige, Norge och

Danmark angående förvärfvande och förlust af medborgarerätt, vid sammanträde

4

i Christiania sistlidne Oktober månad afslutat sina arbeten, får jag, som på grund

af Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande af den 28 Januari 1889 deltagit i

komiténs förhandlingar å Sveriges vägnar, härmed i underdånighet öfverlemna af

komitén särskild! för hvart och ett af de tre länderna utarbetadt förslag till lag

i ämnet, äfvensom för dessa lagförslag gemensamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida