LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISION AV GIFTERMÅLSBALK OCH VISSA DELAR AV ÄRVDABALKEN

Statens offentliga utredningar 1915:1

LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISION AV GIFTERMÅLSBALK

OCH VISSA DELAR AV ÄRVDABALKEN

I.

FÖRSLAG

TILL

LAG OM ÄKTENSKAPS INGÅENDE

OCH UPPLÖSNING

M. M.

STOCKHOLM

KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

1918

[123787]

TILL KONUNGEN.

Genom nådigt beslut den 3 december 1909 har Eders Kungl. Maj:t förordnat,

att lagberedningen skulle företaga omarbetning av giftermålsbalken

med tillhörande författningar samt de delar av ärvdabalken, som kunde

4

höra i sammanhang därmed behandlas, ävensom föreskrivit att, därest

avtal om samarbete på förevarande område med Danmark och Norge

komme till stånd, beredningen eller vissa dess ledamöter för Sveriges del

skulle efter Eders Kungl. Maj:ts vidare förordnande deltaga i de gemensamma

förhandlingar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida