SKYDD SKOPP YMPNINGENSORDNAN DE

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

SKYDD SKOPP YMPNINGENSORDNAN DE

ENLIGT NÅDIG BEFALLNING

AVGIVET AV

Ål ED I Cl N ALST Y K ELSEN

JÄMTE

SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA

STOCKHOLM

KUNUL. BOKTHYCKEIIIKT. P. A. NORSTEDT i SÖNER

1913

[131641]

INNE HÅLLSFÖ RTEC KN ING.

Sid.

Underdånig skrivelse................................... v.

K Al''. I. Ur smittkoppornas och skyddskoppympningens historia........... 1.

KAP. II. Kort översikt av lagstiftning i olika länder angående skyddskoppympningcn 24.

KAP. III. Viktigare koppepidemier i Sverige åren 1847—1913 .............29.

KAP. IV. Smittkoppornas spridningssätt och hekämpnnde...............48.

KAP. V Skyddskoppympniugens vetenskapliga grund oeli iinmnnitetslärans tillämpning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida