Advokaters ersättningskrav

Svar på skriftlig fråga 2018/19:744 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/02171/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:744 av ClasGöran Carlsson (S)
Advokaters ersättningskrav

ClasGöran Carlsson har frågat mig om jag tycker att det behövs en skärpning av granskningen av advokaternas kostnadsräkningar och hur detta skulle kunna genomföras. Frågan ställs mot bakgrund av en artikelserie i Smålandsposten där det påstås att vissa advokater har begärt ersättning för arbete som inte har utförts.

Allmänt kan sägas att advokater ska följa god advokatsed och de lagar som gäller i Sverige. Det innebär att det är helt oacceptabelt att fakturera för arbete som inte har utförts.

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Det ankommer på domstolarna att granska advokaternas kostnadsräkningar i samband med att målet avslutas. Om det vid granskningen framgår att advokaten har debiterat tid för närvaro vid en förhandlingsdag när han eller hon de facto inte har närvarat bör det uppmärksammas av rätten.

Utgifterna för rättsliga biträden har ökat under de senaste åren, bl.a. för att timkostnadsnormen, som ligger till grund för ersättningen till rättsliga biträden, årligen räknas upp. Under de senaste åren har antalet mål som kommer in till domstolarna ökat, vilket också innebär att fler rättsliga biträden förordnas. För att få bättre kunskap om utvecklingen gav regeringen i regleringsbrevet för 2018 Domstolsverket i uppdrag att vidareutveckla sin modell för att prognostisera, följa upp och kontrollera utgifter för rättsliga biträden. Av Domstolsverkets rapport framgår det att myndigheten ser det som angeläget att påbörja arbetet med att ta fram en e-tjänst för rättsliga biträden, för att bl.a. hantera kostnadsräkningar digitalt. En digital inrapportering av kostnadsräkningar innebär fördelar både för domstolarna och för de rättsliga biträdena. Genom ett standardiserat och digitalt sätt för inrapportering förbättras också kontrollmöjligheterna. Jag kommer att fortsätta följa frågan.

Stockholm den 19 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-11)