Agenda 2030-delegationens slutrapport

Svar på skriftlig fråga 2018/19:633 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

01090/S

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:633 av Teres Lindberg (S)
Agenda 2030-delegationens slutrapport

Teres Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta med anledning av Agenda 2030-delegationens slutrapport.

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande redovisades den 11 mars 2019 vid ett seminarium på Miljödepartementet. Betänkandet har skickats ut på en bred remiss till den 1 juli. Sedan dess har vi påbörjat arbetet utifrån det nya samordningsansvaret för Miljödepartement, i enlighet med det som deklarerades i Regeringsförklaringen. Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030 och intresset för de globala målen för hållbar utveckling är stort. Vi är angelägna att få in synpunkter från många olika aktörer samt från lokala och regionala nivåer. Remissammanställning görs under sommaren. Därefter påbörjas beredning i Regeringskansliet.

Stockholm den 22 maj 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-09)