Agenda 2030

Svar på skriftlig fråga 2018/19:747 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/01272/S

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:747 av Betty Malmberg (M)
Agenda 2030

Betty Malmberg har frågat vilka åtgärder statsrådet Ardalan Shekarabi tänker vidta för att stärka det svenska ledarskapet för Agenda 2030-frågorna och för att Sverige ska kunna uppfylla vårt ansvar för att infria de globala målen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Alla statsråd har ett ansvar att bidra till Agendan inom sina respektive politik-områden. Den 1 april 2019 överfördes ansvaret för samordningen av det natio-nella genomförandet av Agenda 2030 från Finansdepartementet till Miljö-departementet. Även om frågan rent organisatoriskt nu ligger på mitt departe-ment så kommer alla tre dimensionerna av hållbar utveckling fortsatt beaktas. Inom Regeringskansliet finns också upparbetade samarbetsformer där alla departement deltar i det dagliga arbetet med genomförandet. Det finns även en särskilt inrättad grupp på statssekreterarnivå.

Sverige är topprankat av FN när det gäller genomförandet av Agenda 2030. Vi är föregångare när det gäller många områden, bland annat klimat och mänskliga rättigheter. Enligt Agenda 2030-delegationens analys är det 120 delmål i Agenda 2030 som bedömts som relevanta för Sverige nationellt, samtliga delmål är rele-vanta ur ett globalt perspektiv. Det finns riksdagsbundna mål som överensstäm-mer väl med 97 av agendans delmål och riksdagsbundna mål som stämmer överens till viss del med 21 delmål.


Jag kommer att verka för att:

fortsätta skapa delaktighet och samarbetsformer där näringsliv, myndigheter, lokal och regional nivå, civilsamhället har en dialog kring målkonflikter och hittar lösningar,

fortsätta involvera barn och unga,

  • fortsätta integrera arbetet med Agendan den ordinarie verksamheten.

Sedan juni 2018 har vi regeringens Handlingsplan Agenda 2030, som gäller till år 2020. I enlighet med handlingsplanen har Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att samordna utvecklingen, produktionen och tillgängliggörandet av statistik för en löpande uppföljning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 samt att lämna statistiska lägesbilder 2019, 2020 och 2021. Vi kartlägger nu vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas i enlighet med handlingsplanen.

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande redovisades den 11 mars 2019. I betänkandet presenteras en rad förslag till hur arbete ytterligare kan stärkas. Betänkandet har skickats ut på en bred remiss till den 1 juli. Vi kommer att hantera betänkandets förslag när remissammanställningen är klar i september.

Stockholm den 19 juni 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-11)