Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1687 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/ 0

1846/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1687 av Björn Söder (SD)
Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att långsiktigt lösa de akuta kapacitetsbrister som kommunerna runt om i Stockholms län lider av.

På vissa håll i Sverige finns regionala och lokala nätbegränsningar som kan innebära svårigheter att ansluta tillkommande elförbrukning eller elproduktion. Elnäten på alla nivåer behöver utvecklas och användas effektivt i takt med den ökande elektrifieringen av samhället.

Stora investeringar i elnätet sker nu i Stockholmsregionen.

I programmet Stockholms Ström bygger Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB nya elförbindelser och stationer för att stärka elnätet. Tillsammans med kommuner och byggbolag i Stockholms län finansieras ett femtiotal projekt som berör 20 kommuner. Den totala investeringen beräknas till 7 574 miljoner kronor. Projekten beräknas att vara genomförda till 2028.

I programmet Storstockholm Väst förstärker Affärsverket svenska kraftnät elnätet i de västra delarna av Stockholm med en ny 400 kV-förbindelse. Den totala investeringen beräknas till 5 655 miljoner kronor. Projekten beräknas att vara genomförda till 2027.

Ledtiderna för elnätsprojekt behöver bli kortare. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag baserat på Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Syftet är bl.a. att förkorta handläggningstiderna hos såväl nätföretag som myndigheter.

Med vetskap om att det tar tid att bygga nät är det samtidigt viktigt att även arbeta med andra kortsiktigare lösningar. Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen och fyra länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Stockholm, att kartlägga, analysera och återkomma med förslag kopplat till nätkapacitetsbrist. Uppdragen kommer att redovisas i höst.

Regeringen avser även fortsätta att främja och undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet. Flera initiativ pågår inom området och för att nämna något beslutade regeringen nyligen om ett uppdrag om smarta elnät till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

Stockholm den 3 juli 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-26)