Åldersfaktor i sjukersättningen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:648 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


S2019/02349/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:648 av Nooshi Dadgostar (V)
Åldersfaktor i sjukersättningen

Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att införa en åldersfaktor i sjukersättningssystemet eller andra lättnader i regelverket för sjukersättningen.

Försäkringskassans tillämpning av det regelverk som infördes 2008 har sedan 2015 inneburit att färre personer bedöms uppfylla villkoren för att beviljas sjukersättning. Fler personer uppbär istället sjukpenning under lång tid. En översyn påbörjades inom ramen för regeringens Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. I översynen skulle regelverket för sjukersättningen analyseras för att säkerställa att gränsdragningen mellan vilka långtidssjukskrivna som fortsätter med sjukpenning och vilka som istället beviljas sjukersättning är ändamålsenlig. I och med att vi fick en övergångsregering avstannade arbetet med översynen. Jag är den förste att beklaga detta. Att sjukersättning respektive sjukpenning ges till rätt personer är fortsatt en viktig fråga.

De förändringar som regeringen har genomfört inom sjukersättningen gäller bland annat ökad trygghet för unga med omfattande funktionsnedsättningar (hel sjukersättning från 19 år) och ökad ekonomisk trygghet för den som provar att arbeta med vilande sjukersättning (prop. 2016/17:1 UO 10). Regeringen har också uppdragit åt en särskild utredare att analysera och – om det bedöms nödvändigt – lämna förslag om sjukpenningen. Meningen med uppdraget är att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring (dir. 2018:26, 2019:21).

Regelverket för sjukersättning behöver vara ändamålsenligt utformat både på så sätt att rätt ersättning ges till rätt person och så att människors arbetsförmåga i möjligaste mån tas tillvara.

Stockholm den 29 maj 2019

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-14)