Angående Postnord

Svar på skriftlig fråga 2018/19:889 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/02488/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:889 av Boriana Åberg (M)
Angående PostNord

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att PostNords bristfälliga service inte ska drabba vanliga konsumenter.

En fungerande postverksamhet i hela landet är viktig för regeringen. Svenska folket ska kunna lita på posten och att brev och paket kommer fram.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som är utsedd av regeringen att utöva tillsyn inom postområdet och myndigheten för sedan tidigare en tät dialog med alla postoperatörer om kvalitetsproblem, av vilka Postnord AB (Postnord) är den största. PTS genomför tillsynsinsatser med bland annat fysiska tillsynsbesök, tät dialog och krav på och uppföljning av lokala åtgärdsplaner. PTS meddelar också de förelägganden som behövs för att postlagen, föreskrifter eller tillståndsvillkor, som meddelats med stöd av lagen, ska följas.

Som ansvarig minister för ägandet av de statliga bolagen för jag en tät dialog med Postnord om bland annat kvalitetsproblem och jag följer noggrant Postnords verksamhet och PTS tillsynsrapporter. Jag kommer inte att nöja mig förrän allmänhetens förtroende för bolaget är återupprättat.

Stockholm den 28 augusti 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-16)