Antalet inre utlänningskontroller

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1171 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


2017-04-12

Ju2017/03167/

POL

Ju2017

/03168/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell (M)

Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler inre utlänningskontroller genomförs i Sverige och om jag kan redogöra för hur stor effektivitetsförbättringen varit för den inre utlänningskontrollen.

Det stämmer att Polismyndigheten har redovisat att man genomförde färre inre utlänningskontroller under 2016 än under 2015. Det framgår dock av Polismyndighetens statistik att andelen kontroller som ledde till någon form av åtgärd i form av ett beslut om avvisning, eller till verkställighet av ett tidigare avlägsnandebeslut, har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade den andelen från 6 procent till 13 procent.

Den inre utlänningskontrollen utgör en viktig komponent i det av regeringen prioriterade återvändandearbetet. Regeringen har bland annat därför i Polismyndighetens regleringsbrev för 2017 framhållit att Polismyndigheten genom adekvat resurstilldelning samt teknik- och kompetensutveckling ska säkerställa att den inre utlänningskontrollen bedrivs effektivt och rättssäkert i en ändamålsenlig omfattning.

Ett utökat antal utförda kontroller är inte på något sätt ett självändamål. Det väsentliga är att den inre utlänningskontrollen utförs effektivt, rättsäkert och med respekt för den personliga integriteten. Polismyndighetens uppgifter talar för att man bedriver sitt arbete på just det sättet.

Stockholm den 12 april 2017

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-31)