Antisemitismen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:757 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/02202

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:757 av Louise Meijer (M)
Antisemitism

Louise Meijer har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om vilka åtgärder han tänker vidta för att bekämpa antisemitismen i Sverige för att se till att den judiska minoriteten i Sverige känner sig tryggare. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

I regeringsförklaringen slog vi fast att antisemitismen ska belysas och bekämpas var den än finns och hur den än uttrycks. Hat och hot ska aldrig vara en del av människors vardag. Detta står vi fast vid. Det långsiktiga arbetet mot rasism fortsätter och en rad olika insatser inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott pågår.

Polismyndigheten har höjt ambitionsnivån avseende hatbrott de senaste åren. Det finns en nationell kontaktpunkt för dessa frågor liksom så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen arbetar kontinuerligt med bland annat hotbildsanalyser. Vid behov ökar man sin bevakning och vidtar andra säkerhetsåtgärder för att skydda bland annat judiska intressen.

För att ytterligare öka möjligheterna till trygghet för den som upplever hot trädde förordning om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället i kraft den 1 oktober 2018. Ändamålet med statsbidraget är att det ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier av till exempel antisemitisk karaktär.

Precis som andra brott så ska hatbrott anmälas och utredas och där det finns grund ska det leda till åtal. Åklagarmyndigheten har vidtagit åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott. Därutöver har Brottsförebyggande rådet på regeringens uppdrag genomfört en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott.

För att förändra attityder och arbeta långsiktigt mot bland annat antisemitism så genomför myndigheten Forum för levande historia en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag. Myndigheten framställer bl.a. informationsmaterial om de olika formerna av rasism och utbildar skolpersonal och andra yrkesgrupper, exempelvis anställda vid arbetsförmedlingar, socialsekreterare och polisanställda.

År 2020 ska Sverige stå som värd för en ny internationell konferens om hågkomst av Förintelsen. Vi får aldrig glömma Europas historia och vi ska göra allt för att historien aldrig ska upprepa sig. Arbetet med att fler ungdomar ska ha möjlighet att besöka Förintelsens minnesplatser fortsätter. Därtill pågår ett arbete med att inrätta ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.

Att antisemitism fortfarande kan existera är oacceptabelt. Inte bara för oss som regering, det är oacceptabelt för oss alla som människor. Rasism och hat har ingen plats i Sverige, oavsett i vilken skepnad det visar sig och oavsett vem eller vilka som ger uttryck för det. Att bekämpa rasismen och hatet är en kamp som angår oss alla och regeringen kommer fortsätta att göra sitt yttersta i den kampen.

Stockholm den 24 juni 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)