Arbetslöshetsmålet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:161 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)


A2019/001

57

/SV

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:161 av Saila Quicklund (M)
Arbetslöshetsmålet

Saila Quicklund har frågat mig om jag och regeringen nu gett upp vårt arbetslöshetsmål.

Arbetslöshetsmålet verkade under förra mandatperioden som en styråra för regeringens politik. Samtidigt utvecklades den svenska arbetsmarknaden starkt. Den tidigare regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU fanns dock inte med i den nuvarande regeringens regeringsförklaring den 21 januari 2019.

Under den förra mandatperioden ökade sysselsättningen med över 300 000 personer varav 200 000 är utrikes födda och samtidigt ökade antalet arbetade timmar kontinuerligt. Hela jobbtillväxten kom till i reguljära jobb, inte genom subventionerade anställningar. Vi har den högsta sysselsättningsgraden Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land och den högsta i Sverige på över 25 år. Inget annat EU-land har en större andel av sin befolkning i arbetskraften. Etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden går allt snabbare.

Arbetslösheten är nästan nere på 6 procent och minskade med över 1,5 procentenheter under den förra mandatperioden. Drygt halva sänkningen av arbetslösheten bedömdes i budgetpropositionen för 2018 hänföras till den finanspolitik som regeringen förde. Ungdomsarbetslösheten minskade med cirka 6 procentenheter under samma period. Andelen som befinner sig i ersättnings- och försäkringssystemen är den lägsta sen 1981. Det underskott på cirka 60 miljarder som den tidigare borgerliga regeringen lämnade efter sig har vänts till ett stort överskott. Statsskuldskvoten sjunker och hamnade under 2018 på sin lägsta nivå sedan 1977.

Stockholm den 13 februari 2019

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-06)