Återbetalning av energiskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:408 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/00883/S2

Fi2019/00902/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:405 av Niels Paarup-Petersen (C) Regelverket för skatterabatt till serverhallar och svar på fråga 2018/19:408 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Återbetalning av energiskatt.

Niels Paarup-Petersen har frågat mig om jag avser att agera för att skyndsamt se över regleringen för att säkra att lagens tolkning lever upp till intentionerna och säkrar en likvärdig konkurrens. Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka serverhallsföretagens konkurrenskraft med anledning av Skatteverkets tolkning av regelverket. Jag väljer att svara på frågorna gemensamt.

Regeringen har under flera år arbetat med att ge datacenterbranschen goda förutsättningar. Efter förslag från regeringen har energiskatten först sänkts för den som förbrukar el i en datorhall och därefter har definitionen av datorhall utvidgats. Skattesänkningen och utvidgningen har inneburit att branschen har en skattemässigt gynnad position.

Skatteverkets ställningstagande om serverhallar är, till skillnad från vad Niels Paarup-Petersen anger, inte en omtolkning av regelverket utan en redogörelse för hur myndigheten tolkar lagen. Ställningstagandet innehåller inte heller någon bedömning av vad som bör anses vara en datorhall utan rör frågan om vem som ska söka nedsättning för den elförbrukning som sker i en datorhall. Jag kommer att följa frågan om de administrativa effekterna för företagen.

Stockholm den 20 mars 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-14)