Återkommande förseningar i tågtrafiken

Svar på skriftlig fråga 2019/20:349 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/02929/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:349 av Lars Beckman (M)
Återkommande förseningar i tågtrafiken

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag i närtid avser att vidta för att säkerställa att alla de hundratusentals som pendlar kommer fram till jobbet i tid.

När regeringen tillträdde 2014 var situationen sådan att det länge underinvesterats i Sveriges infrastruktur. Vi har därför konsekvent prioriterat ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget.

Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. Förra året beslutade regeringen om en satsning på över 700 miljarder kronor på Sveriges infrastruktur. Det innebär bl.a. den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Beslutet innebär att anslaget till järnvägsunderhåll ökar med 47 procent jämfört med föregående 12-åriga planperiod.

Trafikverket är ansvarig för att planera och genomföra underhållsåtgärder i järnvägsanläggningen. Trafikverket har inte något år tidigare genomfört så mycket järnvägsunderhåll som under 2019. Det är positivt för att kunna rusta upp en sliten järnvägsanläggning och skapa förutsättningar för en robustare och punktligare tågtrafik.

Regeringen anser att det är viktigt att arbeten i järnvägsanläggningen planeras och genomförs så att störningar för tågtrafiken minimeras. Regeringen har därför uppdragit åt Trafikverket att upprätta en underhållsplan och ett åtgärdsprogram i syfte att säkerställa en god framförhållning, god punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av banarbeten och underhållsåtgärder. Regeringen har även uppdragit till Trafikverket att redogöra för åtgärder som syftar till att förebygga och minska störningar och förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag och deras framförande av järnvägsfordon. För att uppnå en ökad punktlighet behöver även andelen störningar orsakade av järnvägsföretag och järnvägsfordon minska.

Avslutningsvis vill jag betona vikten av att tillsammans med branschen arbeta för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen avseende bl.a. järnvägstekniker. Fler personer med rätt kompetens är nödvändigt för att kunna realisera regeringens kraftsamling för framtida investerings- och underhållsprojekt inom framför allt järnvägsområdet. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2020 föreslagit att Trafikverket ska få använda medel från såväl sitt förvaltningsanslag som investeringsanslaget för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom infrastruktur- och transportsektorn.

Stockholm den 18 november 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-08)