Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd

Svar på skriftlig fråga 2012/13:760 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:760 Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Johan Löfstrand har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder eller andra generella åtgärder jag avser vidta för att undvika den uppkomna situationen kring återkrav av gårdsstöd och miljöersättningar.

Till att börja med vill jag säga att jag har stor förståelse för den frustration och oro många lantbrukare kännerinför återkravshanteringen. Utgångspunkten har dock hela tiden varit att inga lantbrukare som gjort rätt ska drabbas av återkrav.

För mig är det viktigt att vi har ett system som gör det enkelt för lantbrukare att göra rätt, och flera åtgärder har därför vidtagits som på sikt minskar risken för fel. Regeringen har avsatten kvarts miljard för en uppdatering av det datasystem som innehåller information om all vår jordbruksmark, den så kallade blockdatabasen. Dessutom avsattes ytterligare medel för administration av EU-stöd. Detta har bidragit till att vi idag har en stabil blockdatabas av mycket god kvalitet.

Jordbruksverketarbetar dessutom aktivt på att förbättra information, kommunikation och kvaliteten på blockdatabasen. I detta arbete har Jordbruksverket mycket nära kontakt med näringen.Jordbruksverket lägger dessutom stora resurser på att följa upp överklagade ärenden för att säkerställa korrekta bedömningar.

Regeringen har i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik prioriterat att verka för en förbättring av regelverket på området. Regeringen har därför bland annat arbetat för att få till stånd en bättre definition av vad som räknas som betesmark och förenklad uppmätning av arealer, vilket skulle minska risken för att arealer ändras marginellt från år till år. Regeringen har dessutomarbetat för att förändra den sanktionsbestämmelse som lett till att återkraven blivit så omfattande, då vi anser att denna slår oproportionerligt hårt mot större gårdar. Förhandlingarna kring reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är ännu inte helt avslutade, då flera av dessa bestämmelser ligger i tillämpningsförordningar, men jag ser redan nu att det finns goda förutsättningar för att vi i framtiden ska kunna förenkla systemet ytterligare.

Min förhoppning är att dessa åtgärder sammantaget kommer att bidra till ett enklare och bättre system som gör att vi i framtiden kan undvika liknande situationer,

Händelser

Inlämnad: 2013-09-16 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-16)