Åtgärder för att möta kommande elbehov

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1796 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/01955/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1796 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder för att möta kommande elbehov

Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag säkerställer att vi har tillräckligt med el för att leva, verka och även ha beredskap för krig och kris i Mälardalen och resten av landet.

Frågan om elförsörjning i hela Sverige är något som jag, regeringen och ansvariga myndigheter bevakar noga och arbetar med kontinuerligt. En robust, hållbar och konkurrenskraftig elförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle.

Sverige har god tillgång på el. Under 2019 nettoexporterade Sverige el under årets alla veckor. Utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige har varit betydande och den installerade elproduktionskapaciteten generellt har ökat med över 7 000 MW de senaste 15 åren.

Elnäten på alla nivåer behöver fortsatt utvecklas och användas effektivt i takt med den ökande elektrifieringen av samhället. Affärsverket svenska kraftnät har kraftfullt ökat sina investeringar i transmissionsnätet de senaste åren och för de kommande, vilket kommer att förbättra överföringsmöjligheterna i landet så att el kan transporteras dit den behövs. Ledtiderna för elnätsprojekt behöver dock bli kortare. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag baserat på Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Syftet är bl.a. att förkorta handläggningstiderna hos såväl nätföretag som myndigheter.

Regeringen avser även fortsätta att främja och undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet. Flera initiativ pågår inom området och för att nämna något beslutade regeringen nyligen om ett uppdrag om smarta elnät till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

Elförsörjningen är av grundläggande betydelse även i händelse av kris och krig. Regeringen har i den extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167) föreslagit ett tillskott om 33 miljoner kronor för elberedskapsanslaget. Riksdagen beslutade den 3 juni i enlighet med regeringens förslag. Vidare har regeringen i Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:99) föreslagit ett höjt beställningsbemyndigande för elberedskapsanslaget med 1 000 miljoner kronor. Riksdagen beslutade den 16 juni i enlighet med regeringens förslag. Regeringen följer frågan noga och beslutade i regleringsbrevet för Affärsverket svenska kraftnät för 2020 om att verket ska redovisa hur anslaget för elberedskap har använts under perioden 2015–2019 samt hur anslaget avses att användas under perioden 2021–2035.

En utvecklad robusthet inom energiförsörjningen är en förutsättning för en ökad totalförsvarsförmåga. Regeringen avser att återkomma kring detta i den försvarspolitiska inriktningspropositionen för 2021–2025.

Stockholm den 27 juli 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-10)