Åtgärder för elsystemet i södra Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2241 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/00934 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2241 av Lars Hjälmered (M)
Åtgärder för elsystemet i södra Sverige

Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkra elsystemet i södra Sverige med anledning av den nya elkabeln mellan Norge och Tyskland, stängd planerbar svensk elproduktion i södra Sverige såsom Ringhals 1 samt avsaknaden av åtgärder från den svenska regeringen.

Jag vill börja med att tydliggöra vissa grundläggande förhållanden vad gäller ansvarsfördelning. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har bland annat till uppgift att driva och utveckla ett driftsäkert kraftöverföringssystem. Vidare ska Svenska kraftnät svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet. Svenska kraftnät är också systemansvarig myndighet och har det övergripande ansvaret för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så att balans inom hela eller delar av landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbrukning av el. Det är alltså Svenska kraftnät och inte jag som vidtar eventuella nödvändiga åtgärder i elsystemet på grund av nya flöden i elnätet då en kabel etableras mellan Norge och Tyskland. Jag vet att Svenska kraftnät arbetar aktivt med frågan och jag följer utvecklingen.

Vad gäller möjlighet att även i framtiden tillgodose elbehoven i södra Sverige så ser jag flera lösningar på det, framför allt en utbyggnad av förnybar elproduktion och förstärkningar i transmissionsnäten för bättre elöverföring genom landet. Vidare indikerar de långsiktiga scenarierna från Statens energimyndighet att även kärnkraften förväntas utgöra en del av energimixen under överskådlig framtid.

Jag vill även lyfta arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi som pågår. Strategin kommer att ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i hela energisektorn för att bidra till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Stockholm den 24 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-17)