Åtgärder för ökad digitalisering

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2548 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/ 01189 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/21:2548 av Betty Malmberg (M)
Åtgärder för ökad digitalisering

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att förbättra svensk digitaliseringsgrad, och när jag förväntar mig att vi ska förbättra vår ranking i OECD:s studier. I frågan hänvisar Betty Malmberg till mätningen av Digital Government Index (DGI).

Jag vill inledningsvis påpeka att Myndigheten för digital förvaltning i en kommentar till OECD:s mätning anser att den placering som Sverige har i Digital Government Index är vilseledande och att det finns brister i den metodik som används i undersökningen, vilket leder till att länder med decentraliserade förvaltningar får ett sämre resultat. I undersökningen har man utgått från att digitaliseringen styrs antingen centraliserat eller federativt. Detta skiljer sig från den mer decentraliserade förvaltning som vi har i Sverige. Det bör även poängteras att datamaterialet i OECD:s Digital Government Index mätning 2019 är från 2018 och att regeringen sedan dess vidtagit flera åtgärder för att påskynda utvecklingen av den svenska digitala förvaltningen.

Regeringen delar myndighetens analys och anser att resultatet i OECD:s mätning behöver ställas i relation till liknande undersökningar på området. I EU-kommissionens mätning Digital Economy and Society Index (DESI) vars underindex ”Digital Public Services” mäter kvalitet och användning av digitala offentliga tjänster placerade Sverige sig på tionde plats i den mätning som gjordes 2020. I FN:s mätning E-Government Development Index (EGDI) som mäter flera olika dimensioner av digital förvaltning placeras Sverige på sjätte plats i mätningen för 2020.

Regeringen har sedan 2018 vidtagit flera åtgärder för att påskynda utvecklingen av den digitala förvaltningen vilka förväntas ge utslag i kommande mätningar och internationella jämförelser.

Myndigheten för digital förvaltning inrättades i september 2018 och har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den mer effektiv och ändamålsenlig.

Regeringen har under 2019 uppdragit åt ett antal myndigheter att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte inom den offentliga sektorn och ett nationellt ramverk för grunddata som syftar till en effektivare och säkrare digital förvaltning och en ökad samordning. Efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har över 200 miljoner kronor avsatts för detta ändamål under åren 2021–2023.

Regeringen har i december 2020 beslutat om ett fortsatt arbete i Digitaliseringsrådet som har i uppgift att bistå regeringen med kunskap för att nå de övergripande målen med digitaliseringspolitiken.

Regeringen har under 2021 uppdragit åt Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att gemensamt ta fram förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

Jag vill försäkra Betty Malmberg om att regeringen tar digitaliseringen på allvar och arbetar aktivt för att nå visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige.

Stockholm den 21 april 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-14)