Åtgärder mot gängkriminalitet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1528 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05935/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1528 av Beatrice Ask (M) Åtgärder mot gängkriminalitet

Beatrice Ask har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att stoppa våldsspiralen inom gängkriminaliteten där barn faller offer.

Mycket tyder på att gränserna för våldsanvändningen inom kriminella kretsar förskjutits. Bland annat konstaterar Brottsförebyggande rådet att andelen fall av dödligt våld med illegala vapen inom ramen för kriminella konflikter i storstäderna ökar kontinuerligt. Det verkar dessutom finnas en likgiltighet inför konsekvenserna av de våldsdåd man begår och inför att de kan drabba tredje person. Det är en oroväckande utveckling som regeringen ser allvarligt på.

I december 2015 presenterade regeringen en samlad satsning som syftar till att både bekämpa och förebygga organiserad brottslighet. Den innefattar bland annat uppdrag till Polismyndigheten och elva andra myndigheter om att utveckla former för lokal samverkan mot organiserad brottslighet. Regeringen har dessutom gett Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för att ytterligare motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor. Ett antal straffrättsliga åtgärder har beslutats och fler initiativ bereds.

Under sommaren presenterade statsministern ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Regeringen har även intensifierat det brottsförebyggande arbetet med en nationell satsning, och Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att kartlägga åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet i socialt utsatta områden.

Detta är en komplex problematik som måste tas på allvar och därför fortsätter mitt och regeringens arbete med denna fråga.

Stockholm den 7 september 2016

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-23)