Åtgärder mot internationella stöldligor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:534 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/01502

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:534 av Pål Jonson (M)
Åtgärder mot internationella stöldligor

Pål Jonson har frågat om regeringen och jag har någon plan för hur de utländska stöldligorna ska stoppas och om regeringen är beredd att skärpa straffen och stärka gränsskyddet för att göra Sverige till ett mindre attraktivt mål.

Sverige behöver bli ett mindre attraktivt land för utländska brottsnätverk som kommer till landet för att begå tillgreppsbrott. Mot den bakgrunden presenterade regeringen i början av februari 2018 ett åtgärdspaket på området. Arbetet med dessa åtgärder pågår. Exempelvis redovisades i januari i år en utredning med förslag på vissa straffrättsliga åtgärder som tar sikte på bl.a. organiserad tillgreppsbrottslighet. Förslagen har skickats på remiss och vi ser nu fram emot remissinstansernas synpunkter.

Regeringen har vidare gett Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av utländska brottsnätverk. Inom ramen för uppdraget ska också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen analysera om myndigheterna genom en närmare samverkan dem emellan kan försvåra för utländska stöldligor att begå brott i Sverige. En delredovisning lämnades till regeringen i januari 2019. Av den framgår att myndigheterna ser över möjliga förbättringsåtgärder inom flera olika områden, såväl operativt som förebyggande. För Polismyndighetens del handlar det bl.a. om arbete kopplat till den gränspolisiära verksamheten samt brottsutredningsverksamheten.

Det kan också nämnas att regeringen för bilaterala dialoger med ett flertal berörda ursprungsländer om att medborgare från dessa länder som dömts för brott i Sverige ska avtjäna sina straff i hemlandet och inte här. Sådana åtgärder sänder viktiga signaler och förväntas på sikt göra det mindre attraktivt att komma till Sverige och begå brott. Sverige deltar också aktivt inom det operativa samarbete som pågår inom EU för att bekämpa den organiserade tillgreppsbrottsligheten.

När det gäller gränskontroller är bestämmelserna för det reglerade inom EU-lagstiftningen. Det finns tydliga kriterier för när gränskontroll får utföras. Som en följd av vårt medlemskap i Schengensamarbetet har vi i normala fall inte gränskontroll mot våra grannländer som ingår i Schengenområdet. Att vi för närvarande har en återinförd inre gränskontroll mot bland annat Danmark beror på att det föreligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet, vilket är det EU-rättsliga kravet för att en medlemsstat ska få återinföra gränskontroll inom Schengenområdet.

Stockholm den 24 april 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)