Åtgärder mot techjättarnas inskränkningar i yttrandefriheten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1236 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1236 av Björn Söder (SD)
Åtgärder mot techjättarnas inskränkningar i yttrandefriheten

Björn Söder har frågat mig om jag inom EU kommer att verka för strängare regleringssätt för techbolagen, i enlighet med vad flera regeringsföreträdare och partigruppsföreträdare nu framför, i syfte att säkra yttrandefriheten.

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet med en lång tradition och en stark ställning i Sverige och utgör en av demokratins hörnstenar. Det senaste årtiondet har enskilda fått helt nya möjligheter att sprida tankar och idéer och att delta i den allmänna debatten. Den digitala utvecklingen och tillgången till fritt internet ger stora möjligheter att skapa och distribuera olika typer av innehåll som kan nås av alla. Internetplattformar har en viktig roll i den utvecklingen. Men rätten att uttrycka en åsikt innebär inte en skyldighet för andra att sprida den. Den enskildes användning av de stora internetplattformarnas tjänster är föremål för de användarvillkor som den enskilde accepterat för att kunna nyttja tjänsten. Det är med andra ord en civilrättslig (avtalsrättslig) fråga mellan den enskilde och plattformen.

Europeiska kommissionen presenterade i december 2020 ett förslag till ny förordning som syftar till att säkerställa den digitala inre marknadens funktionssätt mot bakgrund av den allt starkare ställning som vissa internetplattformar har. En viktig del i kommissionens förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster är att de allra största plattformsföretagen ska leva upp till krav på ansvar för innehåll, transparens och information till användarna och rapportering till myndigheter. Där finns också förslag om bestämmelser om harmoniserade s.k. notice and action-mekanismer som ska ligga till grund för aktörernas möjlighet att vidta åtgärder, så som tex borttagande av innehåll som är olagligt enligt nationell rätt eller EU-rätt.

Det här är något som Sverige har drivit på för inom EU och jag välkomnar att EU-kommissionen nu har kommit med ett förslag med en sådan inriktning. Tillhandahållare av förmedlingstjänster behöver ta ett större ansvar för att ta bort och hålla borta uppenbart olagligt innehåll som inte överensstämmer med unionsrätten eller lagen i en medlemsstat. Samtidigt behövs rättssäkerhetsgarantier för den vars innehåll blir föremål för åtgärder och en balans som bland annat säkerställer respekten för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten, jämställdhet och principen om icke-diskriminering. Reglerna behöver också ge incitament för leverantörer av förmedlingstjänster att växa och vara innovativa.

Stockholm den 20 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-12)