Avbrott i markförlagda it- och telekomnät

Svar på skriftlig fråga 2020/21:128 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2020/21:128 av Anders Åkesson (C)
Avbrott i markförlagda it- och telekomnät

Anders Åkesson har frågat mig om jag delar hans bild av att det i dag inte finns tillräckligt starka incitament för nätägare att upprätthålla hög tillgänglighet också i it- och telekomnätens mer perifera delar, och vilka åtgärder jag vidtar i så fall.

Det är viktigt att tillgången till kommunikationslösningar kan återställas så snabbt som möjligt när avbrott inträffar, oavsett var i landet de inträffar. Det är i första hand den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga kommunikationstjänster som ansvarar för att dessa fungerar och är driftssäkra, vilket regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet och har utfärdat föreskrifter på området som bland annat reglerar krav på att dessa tillhandahållare ska säkerställa att åtgärder vidtas skyndsamt för att hantera en uppkommen incident samt krav på att viktiga förbindelser och tillgångar är redundanta, det vill säga att det finns parallella system för att öka säkerheten. Det finns även krav på att tillhandahållarna ska ha tillgänglig reservkraft vid strömavbrott. Tillhandahållarna är även skyldiga att rapportera störningar och avbrott av betydande omfattning till PTS. Rapporteringen kan leda till att PTS inleder granskning.

För närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att genomföra EU-direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, (EU) 2018/1972.  Direktivet ger möjlighet att införa sanktionsavgifter om reglerna kring säkerhet inte efterlevs. Enligt ett förslag till en ny lag om elektronisk kommunikation föreslås att sanktionsavgifter införs för överträdelser av de krav som ställs om exempelvis säkerhetsåtgärder, rapportering av säkerhetsincidenter och integritetsincidenter etc. Förslaget har remissbehandlats och bereds nu inom Regeringskansliet.

Stockholm den 7 oktober 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-28)