Avskaffat krav på danstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2019/20:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2019/20:144 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Avskaffat krav på danstillstånd

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig när jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande om att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska tas bort.

I september 2017 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågan om kravet på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning. Uppdraget redovisades i juni 2018 (Ds 2018:20).

Utredarens förslag remissbehandlades från den 5 juli 2018 till den 15 oktober 2018. Ärendet har tyvärr inte kunnat prioriteras under våren 2019 på grund av att Justitiedepartementet har haft ett flertal viktiga lagstiftningsärenden att hantera. Framtagandet av en lagrådsremiss pågår dock för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 16 oktober 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)