Avstyckning av fastigheter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:500 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)Svar på fråga 2018/19:500 av Lars Beckman (M)
Avstyckning av fastigheter

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att handläggningstiden för avstyckningar i vårt land under 2020 ska nå de nivåer som råder i Finland och Norge. Lars Beckman har också frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att nordiska erfarenheter vad gäller organisation och teknik ska användas i den svenska digitala transformationen av förrättningsverksamheten.

Jag har i flera interpellationer, senast i mitten av februari i år, redogjort för de åtgärder som regeringen avser att vidta för att komma till rätta med handläggningstiderna. Jag besvarade även en interpellation av Beckmans partikollega Lotta Olsson i slutet av mars i år. Med hänsyn till den korta tid som gått sedan båda dessa tillfällen hänvisar jag till vad jag framförde då.

När det gäller Lars Beckmans andra fråga kan det konstateras att likheter finns i hantering av avstyckningar i de nordiska länderna men det finns även nationell prägel. Det gäller bland annat hur organisationen är uppbyggd och vilka arbetssätt som tillämpas. Fastighetsrätten i de nordiska länderna har en lång historisk bakgrund och har vuxit fram under många århundranden. Av naturliga skäl är fastighetsområdet starkt reglerat. Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas löpande med hjälp av digitaliseringens möjligheter på uppdrag av regeringen. Syftet är att förbättra och förkorta processer.

Lantmäteriet har sedan lång tid tillbaka, både internationellt men även nordiskt, samarbete med ett antal länder. Inom FN deltar Lantmäteriet exempelvis i ett antal arbetsgrupper och leder själva arbetsgruppen Legal and policy Frameworks for Geospatial Information Management vilket är ett område som Sverige kommit mycket längre än övriga medlemsländer. Myndigheten agerar dessutom på den europeiska arenan och deltar exempelvis i arbetet med Knowledge Exchange Network samt på den nordiska arenan i ett antal arbetsgrupper som arbetar efter en gemensam strategi. Både regeringen och jag har stort förtroende för att den kunskap och erfarenhet som Lantmäteriet tillgodogör sig i dessa arbetsgrupper är något som myndigheten tar med sig och implementerar i organisationen.

Stockholm den 24 april 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)