Bank-id och rörelsehinder

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2551 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/01193 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2551 av Josef Fransson (SD)
Bank-id och rörelsehinder

Josef Fransson har frågat mig vad regeringen gör för att personer med rörelsehinder som nekas bank-id ska kunna ta del av digitala tjänster i samhället.

Regeringens inriktning är att alla som vill ska ha möjlighet att utnyttja den potential som digitaliseringen erbjuder, oavsett personliga förutsättningar. Sverige har en hög andel av befolkningen som är digitalt delaktiga, det finns dock grupper som står utanför. Därför bör ytterligare åtgärder vidtas. En sådan åtgärd är Post- och telestyrelsens (PTS) årliga innovationstävling med syfte att skapa lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

Utöver detta är det i sammanhanget viktigt att digitala tjänster utformas på ett sätt som alla kan ta del av. Regeringen har utsett Myndigheten för digital förvaltning till tillsynsmyndighet för lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och har gett myndigheten i uppgift att främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av offentlig förvaltning ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

2017 års ID-kortsutredning föreslår i sitt betänkande Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14) att ett nytt id-kort som kan bära en statlig e-legitimation införs. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 21 april 2021Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-14)