Banvallsbränder i östra Värmland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:798 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2018/19:798 av Pål Jonsson (M)
Banvallsbränder i östra Värmland

Pål Jonsson har frågat mig om jag avser att vidta några nya åtgärder för att reducera problemen med banvallsbränder i allmänhet och om regeringen avser att vidta åtgärder för att skynda på utplaceringen av värmedetektorer på speciellt utsatta järnvägssträckor.

Efter de allvarliga bränder som inträffade under sommaren 2018 fick Trafikverket i uppdrag att i samverkan med tågoperatörer lämna förslag på hur risker med brand efter banvallar ska kunna begränsas. Trafikverket har rapporterat sitt uppdrag under december 2018. I sin rapport föreslår Trafikverket ett flertal åtgärder som bör vidtas för att begränsa risker för att bränder uppstår och förbättra beredskapen för att kunna agera vid brand.

Regeringen har under juni 2019 haft ett uppföljande möte med Trafikverket där de har redogjort för hur arbetet fortskrider och vilka åtgärder som vidtagits inför denna sommar. Jag kan konstatera att det redan har genomförts ett flertal åtgärder som kommer medföra en minskad brandrisk och en förbättrad beredskap. Vissa frågor är fortsatt under utredning, en sådan fråga är till exempel hur många och var varmgångs- och tjuvbromsdetektorer bäst bör placeras. Arbetet behöver bedrivas i samarbete med tågoperatörer.

Jag kommer fortsatt att följa hur läget med bränder längsmed järnvägen utvecklas under sommaren. Om det uppstår behov så är jag beredd att vidta fortsatta åtgärder.

Stockholm den 25 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)