Barn med särskilda behov

Svar på skriftlig fråga 2012/13:753 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund

den 18 september

Svar på fråga

2012/13:753 Barn med särskilda behov

Utbildningsminister Jan Björklund

Richard Jomshof har frågat mig om och hur jag avser att agera i frågan om att tillgodose att barn med särskilda behov får det stöd de behöver.

En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i uppdrag att se över och lämna förslag till vissa ändringar i skollagen (U 2013:C). I detta ingår bl.a. att överväga och vid behov föreslå ändringar i skollagen när det gäller regleringen av tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd. Jag vill inte föregripa beredningen av arbets­gruppens eventuella förslag på detta område och kan inte heller kommentera en enskild kommuns agerande.

Jag kan dock konstatera att ett av skolans huvuduppdrag är att ge alla elever tillräckliga kunskaper för att de ska klara framtida studier och yrkesliv. Varje elev har rätt till individanpassad undervisning så att hon eller han kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta är inte minst viktigt när det gäller elever i behov av särskilt stöd.

Avskollagen (2010:800) framgår att det ska anmälas till rektorn om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.Eleven har sedan rätt att få särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska kunna nå kunskapskraven.

Regeringen har tagit ett flertal initiativ för att förbättra situationen för elever i behov av särskilt stöd. År 2008 återinfördes special­lärar­utbildningen och nyligen aviserades att budgetpropositionen för 2014 kommer att innehålla förslag om resurser för speciallärar­utbildningen, motsvarande en utbyggnad om 100 utbildningsplatser. Regeringen har också gett Statens skolverk i uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. Till detta kan läggas de nationella proven i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik som tidigt synliggör i vilken grad eleverna uppnår kunskapskraven och där­med också deras eventuella stödbehov i dessa ämnen. Regeringen har därutöver genomfört en omfattande läsa-skriva-räkna-satsning. Genom sådana satsningar ges elever i behov av särskilt stöd bättre förutsättningar att nå kunskapskraven.

Händelser

Anmäld: 2013-09-12 Inlämnad: 2013-09-12 Svar anmält: 2013-09-18 Besvarad: 2013-09-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-12)