Behovet av batterimetaller

Svar på skriftlig fråga 2019/20:77 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/02717/

BI

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:77 av Tobias Andersson (SD) Behovet av batterimetaller

Tobias Andersson har frågat mig om jag ämnar på något sätt agera för att skapa incitament för utvinning av batterimetaller i Sverige.

Regeringen ser ett behov av att öka kunskapen om och förutsättningarna för hållbar utvinning av batterimetaller och innovationskritiska mineral i Sverige. Dels för att säkerställa hållbart producerade metaller till EU:s industrier, dels för att säkerställa tillgången till de mineral som krävs för utfasning av fossila energikällor och att byta ut dessa mot exempelvis vindkraft och solenergi. En sådan övergång kommer öka kraven på effektiv energilagring, där batterier kommer att spela en viktig roll.

Mot bakgrund av detta fick Sveriges geologiska undersökning (SGU) under 2016 i uppdrag att kartlägga möjligheterna för Sveriges att utvinna metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer (N2016/06368/FÖF). Av slutrapporten framgår att Sverige har geologisk potential för ett flertal innovationskritiska råmaterial bl.a. genom flera malmberäknade fyndigheter där dessa råmaterial ingår. SGU har dessutom, med hjälp av nya analyser av borrkärnor och gruvavfall, identifierat ett flertal nedlagda gruvområden och prospekteringsprojekt där kritiska råmaterial förekommer. Genom att koppla dessa analysresultat till annan kunskap om gruvområden och prospekteringsprojekt, t.ex. mängder och halter på malm och gruvavfall, går det att få en god uppfattning om förekomsten av kritiska råmaterial i kvarvarande malm och i gruvavfallsdeponier.

Under 2017 lanserades den europeiska batterialliansen. Målet är att skapa en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar värdekedja i Europa med hållbara battericeller i fokus. Syftet med arbetet är att förhindra ett tekniskt beroende av konkurrenter och därigenom skapa sysselsättning och tillväxt samt att dra till sig investeringar. I arbetet ingår att säkra tillgången till råvaror för batterier. Kartläggningar av tillgängligheten i EU, bl.a. av kobolt, litium, naturlig grafit och nickel, har påbörjats. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Regeringen har t.ex. uppdragit åt SGU att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral (N2018/01044/FÖF). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Som konstaterades i regeringsförklaringen ska Sveriges råvaruresurser nyttjas mer effektivt och hållbart. Som ett led i detta behöver prövningsprocesser och regelverk behöver ses över så att hänsyn tas till både samhällsnytta och lokal miljöpåverkan när ett projekt prövas.

Sammanfattningsvis bör nämnas att länder som både har tillgång till mineral och metaller samt möjlighet att förädla dessa inom landet har goda möjligheter att säkerställa ökade ekonomiska intäkter och arbetstillfällen.

Stockholm den 9 oktober 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-01)