Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd

Svar på skriftlig fråga 2012/13:766 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:766 Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd

Justitieminister Beatrice Ask

Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att säkerställa funktionaliteten i personskyddet samt mottagandet i kommuner. Frågan är ställd mot bakgrund av rättegången mot det så kallade Södertäljenätverket och kritik som framförts angående skyddet för vittnen.

Att människor vågar vittna är av central betydelse för att brott ska kunna klaras upp. Att hota någon i syfte att få honom eller henne att avstå från att vittna är allvarligt och måste så långt det är möjligt förhindras. En åtgärd som kan bidra till att minska hoten mot vittnen är regeringensuppdrag till en utredare att överväga om övergrepp i rättssak som inte är ringa bör kriminaliseras på försöks-, förberedelse- och eventuellt även stämplingsstadiet.

I Sverige har vi en modell med olika former av personsäkerhetsarbete för att skydda personer som blir hotade i samband med att de ska vittna. Polisen har huvudansvaret för att skydda hotade personer, men samverkar med andra myndigheter, kommunala aktörer och övriga organisationer i detta arbete.Personsäkerhetsarbetet bedrivs på olika nivåer och polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som ska användas i varje enskilt fall.

Den som hotas av personer som är kopplade till den organiserade brottsligheten kan få ingå i polisens särskilda personsäkerhetsprogram.Kommunerna har en viktig roll när det gäller personsäkerhetsarbetet eftersom de har ett generellt ansvar för att ge stöd och hjälp till alla som vistas i kommunen. Detta gäller även hotade brottsoffer och vittnen. För att förtydliga socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp till dessa personer har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning om detta.

Behovet av skydd för den som hotas kan se olika ut från fall till fall.  Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att polisen och kommunerna samverkar i dessa frågor för att hitta lämpliga lösningar. Enligt min uppfattning kan det arbetet utvecklas ytterligare och jag utgår ifrån att berörda aktörer inom ramen för sitt ansvarsområde bidrar till den utvecklingen.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-17)