Beredskap för elförsörjning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1608 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2020/19:1608 av Björn Söder (SD)
Beredskap för elförsörjning

Björn Söder har frågat mig om vilka åtgärder jag vidtar för att garantera god beredskap vad gäller elförsörjningen.

Björn Söder refererar till en skrivelse till Energimarknadsinspektionen för drygt sex månader sedan och uppger att det i skrivelsen står att Sveriges elberedskap och totalförsvar varit åsidosatt i flera år. Jag kan konstatera att ingen sådan formulering finns i den skrivelse med bilaga som är daterad den 18 december 2019 gällande provningsplan.

När det gäller elberedskap har regeringen i den extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167) föreslagit ett tillskott om 33 miljoner kronor för elberedskapsanslaget. Riksdagen beslutade den 3 juni i enlighet med regeringens förslag. Vidare har regeringen i Vårändringsbudget för 2020 (prop 2019/20:99) föreslagit ett höjt beställningsbemyndigande för elberedskapsanslaget med 1 000 miljoner kronor. Riksdagen beslutade den 16 juni i enlighet med regeringens förslag. Regeringen följer frågan noga och beslutade i regleringsbrevet för Affärsverket svenska kraftnät för 2020 om att verket ska redovisa hur anslaget för elberedskap har använts under perioden 2015–2019 samt hur anslaget avses att användas under perioden 2021–2035.

Inför sommaren har affärsverket informerat om att marginalerna inte är lika goda som tidigare år, men att åtgärder vidtas för att bibehålla driftsäkerheten på jämförbara nivåer med andra somrar. Bland annat har Svenska kraftnät redan tecknat ett avtal med Ringhals om tillgänglighet av kärnkraft under sommaren

Stockholm den 24 juni 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)