Beredskap för en trygg försörjning av sjukvårdsmateriel

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

04291/FS

S2019/04294/FS

S2019/04316/FS

S2019/04325/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell (SD) Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask (M) Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap på svenska sjukhus och fråga 2019/20:206 av Karin Rågsjö (V) Beredskap för en trygg försörjning av sjukvårdsmateriel

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att undvika att den aktuella situationen med brist på utrustning i flera landsting uppstår igen. Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har fungerande försörjningssäkerhet när det gäller sjukvårdsmateriel för att i framtiden kunna undvika de problem vi sett den senaste tiden. Beatrice Ask har också frågat försvarsministern vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har en tillräcklig försörjningsberedskap som kan garantera att verksamheten kan fungera i händelse av kris och krig. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Karin Rågsjö har frågat mig vad jag tänker göra för att i krissituationer tillse att det finns tillgång till sjukvårdsmateriel. Jag besvarar frågorna i ett samlat svar.

Som beskrivits i olika medier har sjukhus i flera landsting gått upp i stabsläge och operationer ställts in på grund av omfattande problem med leveranser av sjukvårdsmateriel. Detta har inträffat i samband med övergången till en ny leverantör som upphandlats av landstingen. Regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen noggrant. Socialstyrelsen gör även lägesbedömningar samt kallar vid behov till samverkanskonferenser.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar landstingen för att befolkningen ska erbjudas en god vård. I detta ansvar ligger bland annat att hälso- och sjukvården har tillgång till de läkemedel, medicintekniska produkter och övrig sjukvårdsmateriel som behövs för det ändamålet. Hur landstingen genomför sina upphandlingar blir därför av stor betydelse.

Regeringen tillsatte hösten 2018 en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, och lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga långsiktigt bör utvecklas. I översynen ingår bl.a. att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel i dessa situationer. Utredningen ska presentera sina förslag senast den 31 december 2020.

Jag vill dock betona vikten av att landstingen och leverantören hanterar de problem som nu har uppkommit samt att de tillsammans med de myndigheter som har ansvar för tillsyn och krishantering analyserar orsakerna till problemen och hur man kan förhindra liknande situationer i framtiden.

Stockholm den 24 oktober 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-17)