Bevarande och utbyggnad av den småskaliga vattenkraften

Svar på skriftlig fråga 2019/20:50 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/

02503/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:50 av Sten Bergheden (M) Bevarande och utbyggnad av den småskaliga vattenkraften

Sten Bergheden har frågat miljöministern vad hon avser att göra för att underlätta och bevara de småskaliga vattenkraftverken och för att den småskaliga vattenkraften ska kunna byggas ut i Sverige. Frågan har överlämnats till mig.

Jag vill börja med att säga att den 10 juni 2016 slöt regeringspartierna en historisk överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om Sveriges långsiktiga energipolitik. I energiöverenskommelsen lyfts vattenkraftens centrala roll i Sveriges nuvarande och
framtida förnybara energiproduktion fram. Grundläggande är att energiproduktion sker på ett sätt som innebär att det ställs moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Regeringen överlämnade under våren 2018 propositionen 2017/2018:243 Vattenmiljö och vattenkraft till riksdagen.

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag och ändringarna i miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 2019.

De förordningsändringar som gjordes till följd av ovan nämnd proposition innebar även att Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska utarbeta en nationell plan som ska inlämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Planen ska bl.a. ange en nationell helhetssyn i fråga om att vattenverksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och tillgången för vattenkraftsel. Planen ska vidare ange prövningsgrupper för när olika vattenverksamheter med produktion av vattenkraftsel ska prövas och ge vägledning till vattenmyndigheterna i deras arbete med klassificering och normsättning.

För att få genomslag för reformen som den nya lagstiftningen innebär gav regeringen den 4 juli 2019 i uppdrag till berörda myndigheter att bl.a. se över sina föreskrifter och vägledningar så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade tillämpas fullt ut. Myndigheterna ska också utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Av propositionen 2017/2018:243 framgår att det behövs en uppföljning för att säkerställa att utfallet av den nationella planen och de enskilda prövningarna inte går emot syftet med planen att få en samordnad prövning med största möjliga miljönytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Vidare framgår att det är lämpligt att utvärdera hur väl de
förslag som berör andra delar av energiöverenskommelsen vad gäller vattenkraft når sitt syfte, såsom att reglerna för omprövning av vattenverksamheter bör förenklas så långt det är möjligt och inte bli onödigt administrativt och betungande för den enskilde, att utvärdera i vilken utsträckning vattenförekomster klassificeras som kraftigt modifierade vatten och i vilken utsträckning aktuella undantag används.

De småskaliga vattenkraftverken ska enligt lagstiftningen förses med moderna miljövillkor, men det är en prövning som görs av mark- och miljödomstolarna. En prövning som inte jag kan föregå. Regeringen har dock, genom ovan nämnda åtgärder, skapat goda förutsättningar för att vattenverksamhetsutövare av småskalig vattenkraft ska känna en trygghet med det regelverk som finns på plats.

Önskar man som småskalig vattenkraftägare att bygga ut verksamheten så har man möjlighet att ansöka om det i enlighet med den nya lagstiftningen.


Stockholm den 2 oktober 2019


Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-24)