Bilbränder

Svar på skriftlig fråga 2019/20:14 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/03027

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:14 av Lars Beckman (M)
Bilbränder

Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta i närtid så att de omfattande bilbränderna i Sverige upphör och de som utför bilbränderna lagförs. I februari i år ställde Lars Beckman en närmast identisk fråga som besvarades av inrikesminister Mikael Damberg. Mitt svar blir i huvudsak detsamma.

Jag ser givetvis mycket allvarligt på det ökande antalet bilbränder i Gävle. De medför stora kostnader för samhället men också ett personligt lidande för de som drabbas. Sett till landet som helhet visar dock statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att antalet räddningstjänstinsatser mot anlagda bilbränder har minskat med över 20 procent mellan 2016 och 2018.

Det indikerar att problemen i Gävle är lokala och därmed måste hanteras lokalt, i samverkan mellan Polismyndigheten, kommunen, försäkringsbolag, fastighetsägare, med flera. Sådant samarbete har haft goda effekter i andra kommuner i landet. Ett exempel är den så kallade Järvamodellen, som innebär att Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, stadsdelsförvaltning och parkeringsbolag samarbetar för att i förebyggande syfte flytta bilar tillhörande så kallade fordonsmålvakter. Det har resulterat i att bilbränderna minskat med cirka 50 procent.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder som kan bidra till att minska förekomsten av bilbränder. Utöver omfattande resursförstärkningar till Polismyndigheten har möjligheterna att använda kamerabevakning förbättrats. Straffskalan för skadegörelse och grov skadegörelse har dessutom skärpts. Regeringen avser också att se över regelverket kring fordonsmålvakter i syfte att underlätta Polismyndighetens brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete.

Regeringen har de senaste åren stimulerat ett brett brottsförebyggande arbete genom regeringens brottsförebyggande program, satsningar på Brottsförebyggande rådet och inrättande av brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Dessa åtgärder syftar främst till att stärka förmågan hos olika aktörer att i samverkan förebygga lokala brottsproblem av det slag vi nu ser i Gävle. Det är genom en kombination av ett lokalt förebyggande arbete och de rättsvårdande myndigheternas insatser som brottsligheten kan motverkas.

Stockholm den 25 september 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-13)