Biobränslen och reduktionsplikten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1183 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1183 av Mats Nordberg (SD)
Biobränslen och reduktionsplikten

Mats Nordberg har frågat mig hur mycket mer vedbaserade flytande bränslen jag anser att Sveriges företagare kan producera på fem respektive tio års sikt och vad jag och regeringen gör för att bidra till detta.

Jag vill börja med att säga att Sverige har goda förutsättningar att vara en stor producent av förnybara drivmedel och att den inhemska produktionen bör kunna öka. En ökad inhemsk produktion skulle utöver en ökad tillgång på förnybara drivmedel kunna öka försörjningstryggheten, minska den svenska drivmedelsmarknadens sårbarhet mot omvärldshändelser, skapa jobb och bidra till regional utveckling.

För de närmaste tio åren bedöms att det i första hand är bristen på produktionskapacitet som begränsar den inhemska produktionen av biodrivmedel. Även tillgången på råvara kan vara en utmaning för vissa tekniker, framför allt vätebehandlade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (HVO).

En lagstiftningspromemoria med förslag på succesivt ökade reduktionsnivåer fram till 2030 i reduktionsplikten för bensin och diesel är ute på remiss till och med den 16 februari 2021. Regeringen har den 17 december 2020 beslutat om lagrådsremissen Reduktionsplikt för flygfotogen som innebär att en reduktionsplikt för flygfotogen införs. De reduktionsnivåer som föreslås för reduktionsplikten på bensin, diesel och flygfotogen kommer att ge långsiktiga förutsättningar för investeringar i produktionsanläggningar.

Flera tekniker för produktion av biodrivmedel från lignocellulosa har demonstrerats i en mindre produktionsanläggning men ännu inte kommersialiserats. Det kan behövas ytterligare styrmedel utöver reduktionsplikten för att sådana tekniker ska bli konkurrenskraftiga. Regeringen har därför uppdragit åt Statens energimyndighet att analysera behovet av ytterligare styrmedel för att främja biodrivmedelsanläggningar med teknik som befinner sig bortom demonstrationsnivå. Myndigheten ska även analysera hur sådana eventuella styrmedel skulle kunna utformas med hänsyn till marknadens funktion och rättsliga förutsättningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Regeringen har även på andra sätt främjat en ökad produktionskapacitet för biodrivmedel, bl.a. genom initiativ i budgetpropositionen för 2021. En förstärkning av det statliga forskningsinstitutet RISE ska bidra till att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderier och industriklivet breddas till att bl.a. omfatta produktion av biodrivmedel.

Jag är övertygad om att de långsiktiga förutsättningarna i reduktionsplikten och övriga initiativ från regeringen kommer leda till en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel från lignocellulosa, men det kommer självklart ta viss tid att bygga upp produktionskapacitet.

Stockholm den 13 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-04)