Biståndet till Nordkorea

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1898 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1898 av Sten Bergheden (M) Biståndet till Nordkorea

Sven Bergheden har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att stoppa det svenska ekonomiska stödet till Nordkorea samt kräva att landet betalar sin skuld till den svenska staten.

Sverige har idag inget ordinarie utvecklingssamarbete med Nordkorea. Det stöd vi ger är till humanitärt bistånd som svar på exempelvis naturkatastrofer. Det svenska humanitära stödet syftar till att rädda liv samt lindra nöd och är förmedlat genom FN samt några utvalda icke-statliga organisationer som verkar i landet. Stödet är behovsstyrt och utgår från internationell humanitär rätt och ges i enlighet med de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Dessa principer är viktiga för att säkerställa att det är just den drabbade befolkningen med de största humanitära behoven som nås. Det humanitära stödet till Nordkorea följs upp av Sida genom årliga projektbesök i landet och genom Sidas granskning av genomförande partners rapportering. Sveriges förutsedda stöd under 2017 uppgår till drygt 23 miljoner kronor vilket är lägre än tidigare år.

Vad beträffar Nordkoreas skuld levererade Sverige under 1970-talet bl.a. gruvutrustning från Atlas Copco, fartygsutrustning från dåvarande ASEA och ett tusental bilar tillverkade av Volvo. Nordkorea har ännu inte betalat och skulden inbegripet ränta uppgår idag till drygt 2,7 miljarder kronor. Handläggningen av fordringarna ligger på svensk sida hos Exportkreditnämnden, som varje halvår meddelar Nordkorea om dess betalningsskyldighet.

Stockholm den 13 september 2017

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-06)