Blyfri ammunition

Svar på skriftlig fråga 2012/13:758 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

Försvarsminister Karin Enström

den 18 september

Svar på fråga

2012/13:758 Blyfri ammunition

Försvarsminister Karin Enström

Peter Persson har frågat mig om jag avser att verka för att Försvarsmakten ska använda blyfri ammunition i övningarna över Vättern för att minska den negativa miljöpåverkan.

Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska inriktningen (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). I propositionen, som riksdagen ställde sig bakom, anförde regeringen bland annat att Försvarsmakten bör bidra till målen för vår säkerhet och till målet för det militära försvaret. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten också har tillgång till ändamålsenliga övningsområden.

Försvarsmakten ska enligt 5 § sin instruktion – förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten – med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1-4 §§ ställer ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöansvar ska myndigheten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Vid behov ska Försvarsmakten föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Försvarsmakten ska också medverka i det internationella försvarsmiljösamarbetet. Det är Försvarsmakten som bestämmer vilken ammunition som ska användas vid olika slag av skjutning.

Försvarsmakten har två fasta flygskjutmål, varav det ena är Hammaren i Vättern. Militär verksamhet kan ha påverkan på människors hälsa och miljön. Försvarsmaktens övnings- och skjutfält – till exempel skjutmålet Hammaren – är därför prövningspliktiga enligt miljöbalken.

Försvarsmakten ansökte 2012 om omprövning av miljötillståndet för skjutmålet Hammaren. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har därmed att pröva ärendet på det sätt miljöbalken föreskriver.

I en miljöprövning får alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter. Prövningsmyndigheten gör sedan en sammanvägning av omständigheterna i ärendet och fattar sitt beslut. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegations beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, som med ett eget yttrande ska överlämna ärendet till regeringen för prövning. Som statsråd varken kan eller får jag kommentera ett pågående miljöprövningsärende.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-13 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-18 Svar anmält: 2013-09-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-13)